MTÜ Tipu Looduskool teostab suure osa projektidest erinevate fondide toetuse abil. Täname usalduse ja toetuse eest!

Projekti nimi: Tipu koolimaja uksed avatuks Ii etapp
Toetaja: Kohaliku Omaalgatuse Programm
Kestvus: 03/04/2023 - 03/04/2024
Tegevused: koolimajale vihmaveerennide paigaldamine, katkiste aknaklaaside asendamine, endise poiste magamistoa remont.
Toetus: 4000 EUR


_________________________________________________________________________

Tipu Looduskooli ringitegevuse käivitamine
Projekti eesmärk: Tipu looduskool viib Soomaa piirkonna haridus- ja noortekeskustes läbi loodus- ja teadusringe, mis toetavad laste keskkonnateadlikkuse suurenemist, uudishimu äratamist meid ümbritseva suhtes ning avatust küsida, uurida ja avastada.  Projekti tulemusena on piirkonda lisandunud ringitegevuse pakkuja.
Projekti kestvus: 01.05.2022-30.06.2024

Uus katus Tipu koolimajale
Projekti eesmärk: Tänu katuse vahetamise säilitada Tipu koolimaja, kui piirkonnale oluline ja väärtuslik kultuuriobjekt ning Tipu Looduskooli tegevusteks hädavajalik hoone. Katuse vahetus loob võimalused hoone uuesti kasutusele võtmiseks, edasi arendamiseks ning tulevikus uute töökohtade loomiseks.
Projekti kestvus: märts-september 2022

Soomaa piirkonna noored näevad ja teevad
Projekti eesmärk:  Projekti eesmärgiks on pakkuda piirkonna noortele mitmekesiseid ajaveetmisvõimalusi läbi aktiivsete, meelelahutuslike ja harivate tegevuste ning seeläbi suurendada nende omavahelist läbikäimist,avardada silmaringi ning ärgitada neid aktiivsemalt otsima võimalusi kogukonna tegevustes kaasalöömiseks.
Projekti kestvus: veebruar 2020-oktoober 2023

Veeühendus ja biopuhasti Tipu Looduskooli teenuse kvaliteedi tõstmiseks ja looduskeskkonna hoidmiseks
Projekti eesmärk:  Tipu külamaja veeühendus on tõstnud looduskooli teenuste kvaliteeti, lihtsustanud meeskonna igapäevast majandamist ja külaliste teenindamist. Tänu biopuhasti rajamisele on looduskeskkond kõrge põhjavee tasemega alal hoitud.
Projekti kestvus: märts-oktoober 2020

Kvaliteedimärgise "European Charter for Sustainable Tourism" taotlemine Soomaa rahvuspargile 
Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on tõhustada piirkonna koostöö Soomaa rahvuspargi turismi, looduskaitse ja kultuuripärandi tasakaalutud arengule ja saada tunnustust EUROPARC Föderatsiooni kvaliteedimärgisega "European Charter for Sustainable Tourism".
Projekti kestvus: juuli 2018- juuni 2020

__________________________________________________________________________
Projekti nimi: Õhksoojuspump Tipu külamajale
Toetaja: Kohaliku Omaalgatuse Programm
Kestvus:
01/12/2022 - 31/01/2023
Tegevused:
Õhksoojuspumba paigaldamine Tipu külamajja

Projekti nimi: Kohvikupäev "Soomaalasele külla 2023"
Toetaja:
Kohaliku Omaalgatuse Programm
Kestvus:
01/01/2023 - 31/08/2023
Tegevused: Soomaa kohvikupäev ja kontserdi läbiviimine 2023. aasta juulis

Projekti nimi: Tipu koolimaja uksed avatuks I etapp

Toetaja: Kohaliku Omaalgatuse Programm
Kestvus: 01/05/2022 - 01/04/2023
Tegevused: koolimaja peaukse uuendamine ja saali põranda välja vahetamine

Projekti nimi: 
Kohvikutepäev "Soomaalasele külla 2021"
Toetaja: Kohaliku Omaalgatuse Programm 
Kestvus: 01/10/2020 - 30/09/2021
Tegevused: Soomaa kohvikupäeva läbiviimine kogukonna ühisüritusena, kontserdi korraldamine Tipu Looduskoolis

Projekti nimi: Kraav puhtaks, maakelder ja õueala korda
Toetaja: Kohaliku Omaalgatuse Programm
Kestvus: 01/05/2021 - 01/05/2022
Tegevused: Kraavi puhastamine, maakeldri korrastamine ja telgialuste ehitamine

____________________________________________________________________________

Projekti nimi: Sooülikooli sündmused 2019. ja 2020. aastal
Toetaja:
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
Kestvus: 01/10/2019 - 31/03/2021Jäätmete taaskasutus läbi kunsti ja käsitöö (WasteArt)

No EST- LAT 65

Rahvastiku kasv, majanduse areng ja innovatsioon toovad kaasa taastumatute maavarade kasutamise suurenemise. Inimesed mitte ainult ei tooda mõttetut prügi vaid läbi uuenduslike leiutiste nagu näiteks mikroplastik, saastatakse kogu ökosüsteemi, mis tegelikult on meie kõigi kodu. Jäätmemajandusega tegelemine on oluline teema, kuna rahvastiku arvu jätkuv suurenemine ning meie praegused tarbimisharjumused viivad peagi tõsiste keskkonnaprobleemideni. Euroopa Liidus (EL) taaskasutatakse või ümbertöödeldakse vaid 40 % kogu tekkivatest jäätmetest. Tuginedes Eurostati andmetele on olukord Eestis ja Lätis veelgi kehvem - siinne taaskasutuse protsent on ainult 20. Enamik jäätmetest ladustatakse prügilatesse või põletatakse. EL-i seitsmes keskkonna tegevuskava sätestab järgmised prioriteedid: Vähendada tekkivate jäätmete hulka; suurendada taaskasutust ja ümbertöötlemist; piirata mitte-ümbertöödeldavatae materjalide põletamist ja lõpetada nende matmine prügilatesse.

Nii Eestil kui Lätil seisab veel ees väga suur töö EL jäätmekäitluspoliitika eesmärkide täitmisel ning üheks oluliseks sammuks sel teel on avalikkuse tähelepanu juhtimine probleemidele ning teadlikkuse tõstmine.

 

Projekti eesmärk
WasteArt projekti peamine eesmärk on avalikkuse teadlikkuse suurendamine ning inimeste tarbimisharjumuste muutmine keskkonnasõbralikumaks läbi jäätmete vähendamise, taaskasutuse ja ümbertöötlemise. Projektis kasutatakse erinevaid kaasaegse kunsti võimalusi ning projektitöid juhtimaks tähelepanu tohutule hulgale jäätmetele, mida igapäevaselt tekitame. Samuti on eesmärgiks läbi viia jäätmeauditid lasteaedades ning koolides ning seeläbi paremini tutvustada jäätmete vähendamis-, taaskasutuse- ja ümbertöötlusprotsesse.

Tegevused
Lõppeesmärkide saavutamiseks viiakse läbi järgnevad tegevused:

  • Üldsusele mõeldud taaskasutuskampaania „NOT out of sight. NOT out of mind.“, milles projekti partneritena löövad kaasa kunstnikud Eestist, Lätist ja välismaalt, kes loovad 14 kunstiteosest koosneva rändnäituse, millega juhitakse tähelepanu jäätmeprobleemile, tarbimisharjumustele ja ressursside efektiivsemale kasutamisele. Rändnäitust on võimalik näha nii Eestis kui Lätis ning iga kord kaasneb üritusega ka avalikkusele suunatud arutelu.
  • Jäätmeauditi kampaania (Waste Audit and 3R"), mis on suunatud lasteaedadele, koolidele ja nende töötajatele. Kampaania käigus juhitakse haridusasutuste tähelepanu jäätmete vähendamisele, taaskasutuse- ja ümbertöötlemisvõimalustele ning ka loodusressursside jätkusuutlikule kasutamisele. Eesmärk saavutatakse jäätmeauditi läbiviimise ja järelduste analüüsimisega 24 lasteaias  ja koolis. Püütakse tegeleda probleemi põhjuste väljaselgitamisega mitte tagajärgedega.

Projekti kestvus: august 2018 – jaanuar 2021

Juhtpartner: Foundation “Institute for Environmental Solutions”

Partnerid: Mittetulundusühing Tipu Looduskool (MTL); Põlva Vallavalitsus ( kuni 01.12.2018 Mooste KülalisStuudio MTÜ); Vidzemes plānošanas regions (VPR); Võru Vallavalitsus (VV); SIA “ZAAO”

Projektijuht: Guna Dātava; guna.datava@videsinstituts.lv; +371 26568947

Projekti rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Interreg V-A Eesti– Läti (Est-Lat) programm

Kaasfinantseerijad: project partners

Eelarve: projekti kogumaht 344 452.87 EUR, ERF-i toetus 292 784.92 EUR

________________________________________________________________________________

        
Lõpetatud projektide kohta leiad infot siit