MTÜ Tipu Looduskool teostab suure osa  projektidest erinevate fondide toetuse abil. Täname usalduse ja toetuse eest!

Käimasolevad projektid: 

Jäätmete taaskasutus läbi kunsti ja käsitöö (WasteArt) 
No EST- LAT 65

 Rahvastiku kasv, majanduse areng ja innovatsioon toovad kaasa taastumatute maavarade kasutamise suurenemise. Inimesed mitte ainult ei tooda mõttetut prügi vaid läbi uuenduslike leiutiste nagu näiteks mikroplastik, saastatakse kogu ökosüsteemi, mis tegelikult on meie kõigi kodu. Jäätmemajandusega tegelemine on oluline teema, kuna rahvastiku arvu jätkuv suurenemine ning meie praegused tarbimisharjumused viivad peagi tõsiste keskkonnaprobleemideni. Euroopa Liidus (EL) taaskasutatakse või ümbertöödeldakse vaid 40 % kogu tekkivatest jäätmetest. Tuginedes Eurostati andmetele on olukord Eestis ja Lätis veelgi kehvem - siinne taaskasutuse protsent on ainult 20. Enamik jäätmetest ladustatakse prügilatesse või põletatakse. EL-i seitsmes keskkonna tegevuskava sätestab järgmised prioriteedid: Vähendada tekkivate jäätmete hulka; suurendada taaskasutust ja ümbertöötlemist; piirata mitte-ümbertöödeldavatae materjalide põletamist ja lõpetada nende matmine prügilatesse.

Nii Eestil kui Lätil seisab veel ees väga suur töö EL jäätmekäitluspoliitika eesmärkide täitmisel ning üheks oluliseks sammuks sel teel on avalikkuse tähelepanu juhtimine probleemidele ning teadlikkuse tõstmine.

 

Projekti eesmärk
WasteArt projekti peamine eesmärk on avalikkuse teadlikkuse suurendamine ning inimeste tarbimisharjumuste muutmine keskkonnasõbralikumaks läbi jäätmete vähendamise, taaskasutuse ja ümbertöötlemise. Projektis kasutatakse erinevaid kaasaegse kunsti võimalusi ning projektitöid juhtimaks tähelepanu tohutule hulgale jäätmetele, mida igapäevaselt tekitame. Samuti on eesmärgiks läbi viia jäätmeauditid lasteaedades ning koolides ning seeläbi paremini tutvustada jäätmete vähendamis-, taaskasutuse- ja ümbertöötlusprotsesse.

Tegevused
Lõppeesmärkide saavutamiseks viiakse läbi järgnevad tegevused:

  • Üldsusele mõeldud taaskasutuskampaania „NOT out of sight. NOT out of mind.“, milles projekti partneritena löövad kaasa kunstnikud Eestist, Lätist ja välismaalt, kes loovad 14 kunstiteosest koosneva rändnäituse, millega juhitakse tähelepanu jäätmeprobleemile, tarbimisharjumustele ja ressursside efektiivsemale kasutamisele. Rändnäitust on võimalik näha nii Eestis kui Lätis ning iga kord kaasneb üritusega ka avalikkusele suunatud arutelu.
  • Jäätmeauditi kampaania (Waste Audit and 3R"), mis on suunatud lasteaedadele, koolidele ja nende töötajatele. Kampaania käigus juhitakse haridusasutuste tähelepanu jäätmete vähendamisele, taaskasutuse- ja ümbertöötlemisvõimalustele ning ka loodusressursside jätkusuutlikule kasutamisele. Eesmärk saavutatakse jäätmeauditi läbiviimise ja järelduste analüüsimisega 24 lasteaias  ja koolis. Püütakse tegeleda probleemi põhjuste väljaselgitamisega mitte tagajärgedega.

Projekti kestvus: august 2018 – jaanuar 2021

Juhtpartner: Foundation “Institute for Environmental Solutions”

Partnerid: Mittetulundusühing Tipu Looduskool (MTL); Põlva Vallavalitsus ( kuni 01.12.2018 Mooste KülalisStuudio MTÜ); Vidzemes plānošanas regions (VPR); Võru Vallavalitsus (VV); SIA “ZAAO”

Projektijuht: Guna Dātava; guna.datava@videsinstituts.lv; +371 26568947

Projekti rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Interreg V-A Eesti– Läti (Est-Lat) programm

Kaasfinantseerijad: project partners

Eelarve: projekti kogumaht 344 452.87 EUR, ERF-i toetus 292 784.92 EUR

__________________________________________________________________________

Projekti nimi: Meie Soomaa - loodusühtud ja kogukonnamatkad
Toetaja: Kohaliku Omaalgatuse Programm 
Kestvus: 01/12/2018 - 31/07/2019
Tegevused: Soomaa säästva turismistrateegia arutelude korraldamine, loodusühtude läbiviimine ja kogukonnamatkade korraldamine

____________________________________________________________________________

Projekti nimi: Sooülikooli sündmused 2018. ja 2019. aastal
Toetaja:
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
Kestvus: 01/01/2018 - 30/11/2019

Projekti nimi: Tipu Looduskooli õueala ekspositsiooni ja Pauna kultuuriloolise matkaraja arendamine
Toetaja:
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Kestvus: 01/06/2019 - 31/10/2019


        
Lõpetatud projektide kohta leiad infot siit