Sooülikool on koostöövõrgustik Soomaa rahvuspargi piirkonnas, mis soovib edendada looduse, eriti märgalade,  ning inimese ja looduse vaheliste suhete uurimist. Kord aastas toimub mitmepäevane kokkusaamine Soomaal, kus tutvustatakse uuringuprojekte, vahetatakse infot ning toimuvad loengud ja matkad. Sooülikoolil on igal aastal fookusteema, millele keskendutakse.

Sooülikooli meeskond koondab infot vajalikest ja huvitavatest uuringuteemadest ning pakub koostöös ülikoolide ja rakenduskõrgkoolidega välja bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöö teemasid. Uurimistööde tulemuste kasutamine aitab edendada teaduslikel uuringutel baseeruvat loodus- ja kultuuripärandi kaitset ning arenguprotsesside planeerimist Soomaa rahvuspargis. 

Sooülikooli eesmärgid on:

  • Edendada teaduslikel uuringutel baseeruvat loodus- ja kultuuripärandi kaitset ning arenguprotsesside planeerimist Soomaa rahvuspargis.
  • Edendada teadusliku info vahetamist ning uuringu tulemustest saadud teadmiste rakendamist.
  • Kaasata noori teadlasi baka-, magistri- ja doktoritööde teemade väljapakkumisse ja soodsa uurimistööde keskkonna loomisesse, mis toetab Soomaa rahvuspargi kaitse-eesmärke ja arengut.
  • Avalike loengute kaudu tutvustada uurimisteemasid ja looduskaitse väärtusi kohalikele inimestele ja huvilistele.