Tipu Looduskool pakub  haridusprogramme laiale sihtgrupile. Haridusprogrammide koostamisel ja läbiviimisel lähtume Tipu Looduskooli keskkonnahariduskavast, millega saab tutvuda siit.

Haridusprogrammid on midagi enamat kui „ainult“ puhas looduse tundmaõppimine, pigem on nad hästiõnnestuva elu jaoks vajalik haridus. Meie jaoks tähendab keskkonnaharidus inimeste ärgitamist iseendasse vaatama ja oma kultuurilist tausta teadvustama, samas mõeldes ka sellele, kuidas me oma ümbruskonda suhtume ja seal käitume. Sellest lähtudes saab inimesi motiveerida keskkonnateadlikult käituma ja tegutsema. Seega on kultuuriline haridus ja keskkonnaharidus meie jaoks teineteisega lahutamatult seotud.

Järgnevalt neli tähtsat hariduslikku eesmärki:

1) Taju teritamine ja arendamine
• toetada inimesi tundlikumalt ümber käima keskkonnaga (looduse, kultuuriga) ning iseendaga
• arendada kaasamõtlemist
• säilitada/tugevdada enese väärtustamist ja eneseteadvustamist seoses inimese eluviisiga
• arutelu eetiliste väärtuste üle

2) Tolerantsi kasvatamine
• võimaldada kohtumisi erinevate inimeste ja inimnatuuridega
• rahvusvahelise kohtumispaigana arendada mõistmist ja tolerantsi erineva (kultuurilise) tausta ja tegutsemisviisi suhtes
• avatus teistsuguse ja uue suhtes
• arendada koostööd erinevate gruppide/indiviidide vahel
• kaitsta looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust

3) Teadmiste vahendamine ->probleemi teadvustamine -> oskused tegutsemiseks
• äratada huvi keskkonna vastu ja tugevdada keskkonnateadlikkust
• teadmiste edasiandmine looduselamuste kaudu
• toetada loodusseoste mõistmist seoste avastamise kaudu
• looduse ringlusest ja looduses toimuvatest protsessidest aru saamine läbiproovimise abil
• ökoloogilise ehituse ja alternatiivsete energialiikide tutvustamine muu hulgas ka Tipu Looduskooli näitel
• inimese rolli ja vastutuse teadvustamine
• toetada iseseisvaid, tegutsemishimulisi, perspektiiviga inimesi
• vahendada keskkonnasõbraliku käitumise aluseid ja motiveerida
inimesi neid järgima

4) Luua seosed inimese ja Looduskooli asupaiga vahel
• vaimustada inimesi Soomaast ja Tipust
• võimalus ennast proovile panna ja vahetult loodust kogeda
• arendada grupidünaamikat ja suhtlemisoskust
• kasvada koos Tipu Looduskooliga
• pakkuda seiklusi