MITTETULUNDUSÜHINGU TIPU LOODUSKOOL PÕHIKIRI
1.    ÜLDSÄTTED
1.1.    Mittetulundusühing nimetusega Mittetundusühing Tipu Looduskool (edaspidi MTÜ) on loodushuviliste isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mis tegutseb loodushariduse ja säästva arengu põhimõtetel ning tegutseb avalikes huvides. 
1.2.    MTÜ asukoht on Tipu ja aadress Tipu küla, Kõpu vald, 71211 Viljandimaa
1.3.    MTÜ on mittetulundusühinguna tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest ja käesolevast põhikirjast.
1.4.    MTÜ majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.5.    MTÜ on asutatud 19. juulil 2007. aastal.
2.    EESMÄRGID
2.1.    MTÜ eesmärkideks on:
2.1.1.    laste, noorte ja täiskasvanute loodus- ja keskkonnaalane harimine;
2.1.2.    keskkonnateadlikkuse edendamine, keskkonnateemade tutvustamine ja teavitamine;
2.1.3.    võimaluste pakkumine keskkonnaalase huvitegevusega tegelemiseks;
2.1.4.    keskkonnasäästliku mõtteviisi ja elustiili propageerimine;
2.1.5.    loodus- ja keskkonnahariduse propageerimine ning koordineerimine;
2.1.6.    säästvat arengut toetava hariduse propageerimine;
2.1.7.    säästva elukeskkonna arengu propageerimine;
2.1.8.    loodus- ja keskkonnakaitseliste ning kultuuripärandialaste seminaride, õppelaagrite, koolituste ja teiste ürituste korraldamine;
2.1.9.    regiooni kultuuripärandi tutvustamine, kogumine ja säilitamine;
2.1.10.    piirkonna territooriumil elavate inimeste abistamine ja nende omaalgatuste toetamine;
2.1.11.    kohalike toodete propageerimine;
2.1.12.    loodus- ja ökoturismi propageerimine ja arendamine;
2.1.13.    rahvusparki ja piirkonda kajastava informatsiooni koostamine ja levitamine;
2.2.    Oma eesmärkide saavutamiseks MTÜ:
2.2.1.    teeb koostööd omavalitsustega, keskkonnaorganisatsioonidega, koolide, ülikoolide jt. institutsioonidega ning ettevõtjatega;
2.2.2.    korraldab Tipu Looduskooli kompleksi loomist, arendust ja tegevust;
2.2.3.    korraldab seminare, koolitusi, õppepäevi, loodusõhtuid, näitusi, ekskursioone, kampaaniaid, tulundus- jm üritusi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
2.2.4.    levitab informatsiooni loodus- ja keskkonnahariduse ning säästva majandumise kohta;
2.2.5.    jagab informatsiooni Soomaa rahvuspargi ja piirkonna kohta;
2.2.6.    toetab oma toote kujundamist ja turustamist;
2.2.7.    osaleb rahvusvahelises keskkonnaalases koostöös;
2.2.8.    arendab säästvat majandustegevust, mis on suunatud eesmärkide täitmiseks;
2.2.9.    algatab, viib läbi ja haldab keskkonnaalaseid projekte.
3.    LIIKMELISUS
3.1.    MTÜ asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.
3.2.    Lisaks asutajaliikmetele võib MTÜ liikmeteks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib osaleda MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevates tegevustes ja esitab sellekohase kirjaliku avalduse MTÜ juhatusele.
3.3.    Liikmeks vastuvõtmise otsustavad MTÜ juhatuse liikmed seaduse alusel. Juhatus on kohustatud avalduse läbivaatama ja otsuse langetama ühe (1) kuu jooksul arvates avalduse   saamisest. Liikmete arvestust korraldab MTÜ juhatus.
3.4.    Liikmel on õigus avalduse alusel MTÜ-st välja astuda.
3.5.    Liige võib igal ajal vaba tahte alusel MTÜ-st välja astuda, selleks esitatakse kirjalik avaldus. Kui liikmel on varalisi kohustusi MTÜ ees, võib juhatus väljaarvamisotsusega viivitada kuni kohustused on likvideeritud.
3.6.    Liikmelisust MTÜ-s ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma korral või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus MTÜ-s lõpeb.
3.7.    MTÜ liikmelisus on seotud liikmemaksuga. Liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek.
3.8.    MTÜ liige võidakse juhatuse otsusel MTÜ-st välja arvata, kui ta:
3.8.1.    ei tasu majandusaasta lõpuks ettenähtud liikmemaksu;
3.8.2.    ei osale aktiivselt MTÜ tegevuses;
3.8.3.    rikub korduvalt MTÜ põhikirja või kahjustab MTÜ tegevust olulisel määral, mille otsustab MTÜ juhatus;
3.8.4.    on esitanud MTÜsse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine MTÜ liikmeks ei olnud õiguspärane.
3.9.    Otsuse liikme väljaarvamise ja talle tagasimaksmisele kuuluva liikmemaksu suuruse kohta teeb juhatus seaduses ettenähtud korras.
3.10.    MTÜ juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata MTÜ üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda väljaarvamise otsuse kehtetuks tunnistamist üldkoosoleku poolt.
3.11.    Isikul, kelle liikmelisus MTÜ-s on lõppenud, ei ole õigust MTÜ varale.

4.    LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1.    MTÜ liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduste ja käesoleva põhikirjaga.
4.2.    MTÜ liikmel on õigus:
4.2.1.    osa võtta üritustest;
4.2.2.    valida ja olla valitud MTÜ juhtimis- ja kontrollorganitesse;
4.2.3.    saada teavet MTÜ tegevuse kohta;
4.2.4.    astuda MTÜ-st välja;
4.2.5.    teha juhatusele ettepanekuid MTÜ tööks ja olla ürituste algatajateks, MTÜ poolt läbiviidavate projektide juhtideks, nende läbiviijateks.
4.2.6.    kasutada MTÜ vara ja materiaalseid vahendeid juhatuse poolt määratud korras.
4.2.7.    kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.
4.3.    MTÜ liige on kohustatud:
4.3.1.    täitma põhikirja nõudeid ja MTÜ juhatuse seaduspäraseid otsuseid;
4.3.2.    osa võtma üldkoosolekust;
4.3.3.    järgima eetika-, moraali- ja käitumisnorme suhetes teiste MTÜ liikmetega ning suhtlemisel väljaspool MTÜd;
4.3.4.    kasutama heaperemehelikult ja säästvalt MTÜ vara;
4.3.5.    õigeaegselt tasuma makseid MTÜ juhatuse poolt näidatud suuruses ja tähtajal;


5.    JUHTIMINE

5.1.    MTÜ kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik MTÜ liikmed.
5.2.    Üldkoosolek võtab vastu otsuseid MTÜ juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või MTÜ muu organi pädevusse.
5.3.    Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui ühingu huvid seda nõuavad.
5.4.    Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 MTÜ liikmetest.
5.5.    Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva sidevahendite (post, e-post) teel.
5.6.    Üldkoosoleku protokolli saadab MTÜ juhatus hiljemalt 14 päeva jooksul üldkoosoleku toimumisest e-posti teel MTÜ liikmetele.
5.7.    Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.7.1.    põhikirja muutmine;
5.7.2.    eesmärgi muutmine;
5.7.3.    juhatuse liikmete määramine;
5.7.4.    MTÜ liikmemaksu suuruse määramine järgmiseks majandusaastaks;
5.7.5.    majandusaasta aruande kinnitamine;
5.7.6.    muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;
5.7.7.    juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes MTÜ esindaja määramine;
5.8.    Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest.
5.9.    Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest.
5.10.    MTÜ-l on juhatus, mis juhib ja esindab MTÜ-d igapäevases tegevuses. Juhatuse liikmete arv on üks (juhataja) kuni kolm isikut, kes määratakse asutamisel asutajaliikmete poolt ja edaspidi üldkoosoleku poolt tähtajaga kolm (3) aastat MTÜ liikmete hulgast ja kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud.
5.11.    Juhatuse igal liikmel on õigus esindada MTÜ-d kõikides õigustoimingutes, kui üldkoosoleku poolt vastuvõetud põhikirja muudatustes ei sätestata teisiti.
5.12.    Juhatus korraldab MTÜ raamatupidamise vastavalt Raamatupidamisseadusele ja MTÜ raamatupidamise sise-eeskirjale ning on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

6.    MAJANDUSTEGEVUS

6.1.    MTÜ kasutab oma tegevuskulude katteks järgmisi allikaid:
6.1.1.    annetused ja sponsorlus;
6.1.2.    riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabi;
6.1.3.    sihtsuunitlusega eraldised;
6.1.4.    MTÜ põhikirjajärgse tegevuse tulemusena tekkinud vahendid;
6.1.5.    liikmemaksud;  
6.1.6.    muud allikad.
6.2.    MTÜ kasutab oma finantsvahendeid põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks:
6.2.1.    finantseerib või toetab põhikirjalistele eesmärkidele vastavate programmide ja projektide realiseerimist;
6.2.2.    finantseerib või toetab loodus- ja keskkonnakaitse ning säästva arengu propageerimist, loodushariduse, looduse ja selle kaitse alase koolitustöö ning loodushuviliste ning nende gruppide koolitust;
6.2.3.    finantseerib või toetab loodussõbralikule turismile suunatud projektide elluviimist;
6.2.4.    määrab muid loodus- keskkonnakaitselise tegevusega seotud toetusi, stipendiume ja preemiaid;
6.2.5.    võtab ja annab laene vastavalt põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ja kehtivate õigusaktide alusel.
6.3.    MTÜ võib omada pangaarveid, sealhulgas valuutaarveid ja arveid välispankades.
6.4.    MTÜ ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhatuse liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes.

7.    ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

7.1.    MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
7.2.    Likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3.    Likvideerimisel allesjäänud vara antakse üle tulumaksusoodusega ühingute nimekirja kantud mittetulundusühendusele või sihtasutusele, avalik õiguslikule juriidilisele isikule või kohalikule omavalitsusele.


MTÜ põhikiri on vastu võetud asutajaliikmete koosolekul 19. juulil 2007. aastal ning kinnitatud asutamislepinguga ja muudetud 09. detsembril 2009. aastal üldkoosoleku otsusega.Dagmar Hoder